Βραβεία Χριστίδη & Παπαδάκη

 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή στο ανά διετία επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας και την απονομή του βραβείου "Παπαδάκη" στη μνήμη του ερευνητή Παπαδάκη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή στο ίδιο συνέδριο. Και για τα δυο βραβεία υπάρχει συμβολική οικονομική ενίσχυση. 

 

Αξιολόγηση των ανακοινώσεων

Βραβείο "Χριστίδη": Η αξιολόγηση της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης γίνεται αφού ληφθεί υπόψη σε ποσοστό 50% η επιλογή των ψηφισάντων συνέδρων και σε ποσοστό 50% η επιλογή της επιτροπής αξιολόγησης βραβείου "Χριστίδη" (απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής επιτροπής). 

Βραβείο "Παπαδάκη": Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης γίνεται από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο και την εμφάνιση σύφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Επιστημονικό Περιεχόμενο (σύνολο 80 βαθμοί)

Κλίμακα αξιολόγησης

Συνάφεια τίτλου και περιεχομένου

1-10 βαθμοί

Εισαγωγή (Σύντομη Ανασκόπηση, Σκοπός-Σχεδίαση της έρευνας)

1-10 βαθμοί

Υλικά & μέθοδοι (Ακρίβεια περιγραφής)

1-10 βαθμοί

Αποτελέσματα & Συζήτηση (Ερμηνεία, συνάφεια πινάκων εικόνων, κλπ με το κείμενο)

1-10 βαθμοί

Πρακτική αξία της έρευνας

1-10 βαθμοί

Καινοτομία/Επιστημονική αξία έρευνας

1-30 βαθμοί

Εμφάνιση (σύνολο 20 βαθμοί)

 

Οργάνωση & Διάρθωση της ανακοίνωσης (ισορροπία γραφικών-κειμένου, αξιοποίηση του χώρου, απουσία πλεονασμών)

1-5 βαθμοί

Ευαναγνωσία (μέγεθος γραφικών & γραμματοσειράς, φωτεινότητα, αντίθεση, ποιότητα εικόνων κλπ)

1-5 βαθμοί

Πρωτοτυπία

1-10 βαθμοί

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για τις προφορικές ανακοινώσεις, οι νέοι ερευνητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Βραβείο "Χριστίδη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της περίληψης.

Για τις γραπτές ανακοινώσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο "Παπαδάκη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της Περίληψης. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρεται στην ανακοίνωση ως 1ος συγγραφέας.